24 Nisan 2013 Çarşamba

Sarhoş Yengemi Siktim Seks İzle Porno İzle

Merhaba. Ben Ankara dan Kerem, 34 yaş ı ndayı m. Buradaki hikayelerin hepsinin doğ ru olmadı ğ ı nı biliyorum ancak yaş anmı ş lı ğ ı konusunda ş ü phe duyulmayacak hikayeler de var. Ben anlatacağ ı m hikayenin gerç ek olduğ unu iddia etmemekle birlikte takdiri okurlara bı rakacağ ı m. Anlatacağ ı m olay ben ü niversitede iken yaş anmı ş tı r. 60 yaş ı ndaki dayı m eş inden boş anarak bir oğ lu olan ve eş i ö lmü ş 36 yaş ı ndaki dul bir kadı nla (Ayş e) tekrar evlenmiş ti. Ben de ü niversite okumak iç in Ankara ya gelmiş ve yurtta kalmaya baş lamı ş tı m. Kü ç ü klü kten beri aramı z iyi olan dayı m sı k sı k beni evine ç ağ ı rı yordu, ben rahatsı zlı k vermemek iç in gitmemeye ç alı ş sam da pek fazla kaç ı namı yordum. Dayı mı n yeni eş i

Ayş e abla samimi ve ç ok cana yakı n bir kadı ndı ve hiç yabancı lı k ç ekmeden kendisine alı ş tı m. İ kinci sı nı fı n baş ı ndan itibaren daha sı k gitmeye ve onlarda kalmaya baş ladı m. İ kisi de ç alı ş tı kları ndan bazen Ayş e ablanı n ilkokula giden oğ lunu okuldan alı p eve gö tü rü yordum ve onlar gelene kadar ç ocukla ilgileniyor, derslerine yardı m ediyordum ve o gü nlerde onlarda kalı yordum. Genelde yemeklerde iç ki iç ilir, onlar rakı bense bira iç erdim. Bazen de dayı m erken yatar biz Ayş e ablayla iç meye devam eder havadan sudan konuş urduk. Bu iç ki sofraları nda da genelde tartı ş ı rlardı . Ben onlar tartı ş maya baş layı nca yatmaya giderdim ç ü nkü bu tartı ş maları n ardı ndan ateş li bir ş ekilde seviş eceklerini bilirdim. Onlarda kaldı ğ ı mda ben yatak odaları nı n bitiş iğ indeki odada kalı yordum ve dayı m ve Ayş e abla seviş tiklerinde


 bazen Ayş e ablanı n derin inlemelerini, kesik ç ı ğ lı kları nı duyuyordum. Bir sü re sonra Ayş e abla odadan ç ı kı p yalpalayarak banyoya doğ ru koş turuyordu. Ben de bir sü re sonra banyoya gittiğ imde beyaz bir ı slaklı ğ a bü rü nmü ş ve sı caklı ğ ı henü z ü zerinde olan kü lotunu kirli ç amaş ı rları n en ü stü nde bulurdum. Artı k onlarda kaldı ğ ı mda neredeyse seviş medikleri gü n olmuyordu. Dayı m yaş ı na rağ men Ayş e ablayı inletebiliyordu zevkten. Ben cinsel olarak ç ok faal olsam da kı z arkadaş ı m da olduğ u iç in bunları olağ an karş ı lı yordum. Ancak bir sü re sonra Ayş e abla gö zü me daha farklı gö rü nmeye baş ladı . Hafif balı k etli vü cudu ve biraz bü yü k kalç aları ve buna rağ men kü ç ü k gö ğ ü sleriyle bana ç ok ç ekici ve seksi gelmeye baş ladı . Mastü rbasyonları mı n kahramanı oluvermiş ti birden. Kı z arkadaş ı mla seviş ip geldikten sonra dahi onu dü ş leyerek mastü rbasyon yapı yordum. Onlarda kaldı ğ ı mda bir akş amı n sabahı nda Ayş e ablanı n iç ç amaş ı rları nı keş fettim. Dantelli, beyaz, kı rmı zı ve siyah renkler ağ ı rlı ktaydı . Ben bazen bunlara bakarak bazen koklayarak mastü rbasyon yapmaya ve bunları n ü zerine boş almaya devam ettim. Bir sü re sonra kirli ç amaş ı rları na merak saldı m ve bunları koklayarak ü zerlerine boş alı yordum. Temiz olanları kurutup tekrar yerine koyuyor, kirlileri ö ylece ç amaş ı r sepetine atı yordum. Ayş e abla bende bir tutku haline gelmiş ti artı k. Ancak kendisine hiç bir ş ey hissettirmiyordum ve aramı zdaki iliş kide değ iş iklik olmamı ş tı . Bana bazen dayı mı n kö tü huyları ndan, kendisini sinir eden davranı ş ları ndan ve baş ka kadı nlara muhtemel ilgisinden bahseder ve dert yanardı . Dayı m bazı gü nlerde ş ehir dı ş ı na ç ı ktı ğ ı nda da onlarda kalı yordum. Bö yle gü nlerde de birlikte yemek yer ve dayı m olmadı ğ ı iç in o da benimle birlikte bira iç erdi. Daha sonra da 7 yaş ı ndaki oğ luyla yatak odası nda yatardı . Tü m bunları ben olumsuz yorumlayı p onunla bir macera yaş ayamayacağ ı ma yorardı m ama kendisine de ç ok tutkun hale gelmiş tim. Bazen kı z arkadaş ı mla onları n yatağ ı nda seviş irken Ayş e yle seviş tiğ imi dü ş ü nü p daha azgı n hale geliyordum. Yine dayı mı n olağ an yoklukları ndan birinde ben Ayş e nin oğ luna ders ç alı ş tı rmı ş ve sonra da o sabah ç ı kardı ğ ı kirli kü lotuna boş almı ş tı m. Ayş e eve geldi yemek yedik ve ben tv de bir film izlemeye baş ladı m. Ayş e abla yemek ve bulaş ı k iş lerini hallettikten sonra biraz iş iyle ilgilendi ve uykusu gelen oğ lunu dayı m olmadı ğ ı iç in kendi yatak odaları na yatı rdı . Sonra benden bira almamı istedi. Ü ç er tane bira alı p eve geldikten sonra fikir değ iş tirdiğ ini ve rakı iç mek istediğ ini sö yleyerek kendisine rakı koydu. Ben de bira iç meye baş ladı m. Ve gö z ucuyla kendisini sü zü yordum ve yine kendisiyle deli gibi seviş me arzusu uyanmı ş tı bende. Bir sü re sonra filmin heyecanı na kapı ldı m ve arzu falan kalmadı . Film bittiğ inde ben ü ç bira iç miş tim Ayş e abla ise ikinci dubledeydi. Biranı n da etkisiyle bende yine Ayş e Ablayla ilgili fanteziler uyandı . İ ş ini bitirdikten sonra sohbet etmeye baş ladı k. Bana yine dayı mdan dert yanmaya baş ladı . Bu arada ü ç ü ncü dubleyi bitirmiş ve konuş urken ağ zı yalpalamaya baş lamı ş tı . Dö rdü ncü rakı yı daha az koydu hı zlı bir biç imde onu da iç ti. Rakı nı n bittiğ ini gö rmü ş tü m. Ben isterse bira olduğ unu, iç ebileceğ ini sö yledim. Hayı r diyerek konuş maya devam etti ve konuş manı n bir yerinde dayı mı n bornozunun cebinde prezervatif bulduğ unu, bu yü zden tartı ş tı kları nı sö yledi. Bu tü r konular konuş ulduğ u iç in ben yadı rgamadı m ve baş ka ş eye de yormadı m ancak ç ok sertleş miş tim. Bu arada Ayş e abla dayı mı n kadı nlar konusunda doyumsuz olduğ unu ve tü m kadı nlara ası ldı ğ ı ndan bahsetmeye baş ladı . İ ç kiden dolayı ağ zı yamulmuş sö zcü kler anlaş ı lmı yordu sarhoş olmuş tu. Ancak zaten ben artı k kendisini dinlemiyor, kendisiyle bu gece seviş ip seviş emeyeceğ imi dü ş ü nü yordum ç ü nkü artı k patlayacak hale gelmiş tim. Nası l oldu anlamadı m ama birden elini tutarak kendisine bir ş ey gö stereceğ imi sö yleyerek banyoya gö tü rdü m. Sabah ç ı kardı ğ ı ve akş am ü zerine boş aldı ğ ı m ı slak kü lotu kirliden alarak kendisine gö sterdim. Sarhoş luğ una rağ men bu ç ok ş aş ı rmı ş tı . Kendisini ç ok arzuladı ğ ı mı , bu arzumu da kü lotları na boş alarak gidermeye ç alı ş tı ğ ı mı , beni sapı k olarak gö rmemesini sö yledim. Ayş e abla sallanması na rağ men daha da ç ok ş aş ı rmı ş tı . Birden yü zü ası ldı ve anlatamayacağ ı m bir hal aldı . Kendisinin eş i ö ldü ğ ü iç in ç ocuğ uyla ortada kaldı ğ ı nı , tek baş ı na yapamayacağ ı nı , bu nedenle dayı mla evlendiğ ini, kendisinin benim sandı ğ ı gibi bir kadı n olmadı ğ ı anlamı na gelen bir ş eyler sö ylemeye ç alı ş tı ve en son bunları konuş mamı ş kabul edeceğ ini belirtti. Bense acayip utanmı ş tı m ve yaptı ğ ı ma aklı m almı yordu. Ellerini tutarak kendisine sarı ldı m ve ö zü r diledim. Kendisine sadece tarif edilemez bir cinsel tutku duyduğ umu ancak baş ka tü rlü değ erlendirmediğ imi ancak ş u anda yaptı ğ ı mdan utanç duyduğ umu belirttim ve kendisine sarı lmaya devam ettim. Ancak sarı lma cinsel bir ş ey iç ermiyordu. Ayş e Abla ise bir ş eyler sö ylemeye devam etti ama anlayamadı m. Ellerini benden kurtulmak ister gibi belime gö tü rdü ve beni ittirdi. Ancak gü cü bittiğ inden mi yoksa vazgeç tiğ inden mi anlayamadı m, ellerini serbest bı raktı . Ben sarı lmı ş vaziyette sı rtı na baskı yaparken ellerim sı rtı nda hafif hafif gezinmeye baş ladı . Ben konuş muyordum ancak kesik kesik soluyordum ve penisim kemik gibi sertleş miş ti. Bu arada Ayş e ablanı n ağ zı ndan anlaş ı lmaz laflar ç ı kmaya devam ediyordu ve baktı ğ ı mda gö zlerini zor aç ı yordu. Anlaş ı lan iyice sarhoş olmuş tu. Onun o halini gö rü nce piş manlı k modundan ç ı kı p tekrar onu arzulamı ş tı m. Kendisini yatı racağ ı mı sö yleyerek ve belinden tutarak yatak odası na gö tü rdü m. Oğ lu yatağ ı n bir kenarı nda yatı yordu, Ayş e ablayı diğ er kenara yatı rarak biraz ittirdim ve kendisini izlemeye baş ladı m. Kı ş olması na rağ men evin iç i sı caktı . Ü zerinde bir tiş ö rt ve altı nda eş ofman altı vardı . Biraz izledikten sonra yatağ ı n kenarı na oturdum ve yü zü koyun halde sı rtı nı okş amaya baş ladı m, kalç aları na doğ ru indiğ imde sı rtı benden yana olacak ş ekilde yan dö ndü . Kalç aları nı eş ofmanı n ü zerinden okş amaya devam ettim. Ç ok sertleş miş tim ve boxerı mı n ö nü ç ok ı slaktı . Elimi tiş ö rtü nü n altı na sokup tenine dokununca ü rperdim. Bu arada Ayş e abla anlaş ı lmaz ş eyler mı rı ldanı yordu. Ama kendinde olup olmadı ğ ı ndan emin değ ildim. Tepki gelmemesi ü zerine yanı na uzandı m ve sikimi kalç aları na dayadı m ve tiş ö rtü nü sı yı rı p gö ğ ü slerini okş amaya geç tim. Oğ lu bir ara uyanı r gibi oldu, durdum ama derin uykusuna devam etti. Ben artı k kendimden geç miş ş ekilde Ayş e ablayı okş uyordum. Eş ofmanı nı dizlerine kadar sı yı rdı ğ ı mda altı nda siyah bir normal kü lot gö rdü m. Biraz da kü lotun ü zerinden okş adı ktan sonra kü lotu da dizlerine indirdim. Dü ş lediğ im muhteş em kalç aları ve kadı nlı ğ ı ö nü mdeydi. Ben okş arken Ayş e abla inliyordu ancak sarhoş luktan mı , zevkten mi anlamadı m. Elimle kalç aları nı okş adı ktan sonra parmakları mı amı na değ dirince ı slaklı ğ ı hissettim. Parmakları ma baktı ğ ı mda koyu beyaz sı vı yı gö rdü m ve yaladı m, ekş i ama baş tan ç ı karı cı bir tattı . Ben de yan yatar halde pantalonumu sı yı rı p sikimi ç ı kardı m ve Ayş e ablanı n amı na sü rtmeye baş ladı m. Sikimin ucu ı slak ve bembeyaz olmuş tu. Yavaş yavaş ittirerek amı na girdim, buna inanamı yordum, uzun sü redir dü ş lediğ im amı n iç indeydim. Yasak olanı n zevkiyle dü ş ler birleş miş ti iş te. Yavaş yavaş , sarsmadan gidip geliyordum iç inde. Boş alacağ ı mı hissedince durup sonra tekrar devam ediyordum. Ayş e abla inliyor ve anlaş ı lmaz ş eyler mı rı ldanı yordu. Bir ara dayı mla seviş irken ç ı kardı ğ ı seslerin aynı sı nı ç ı kardı . Bunu duyunca irade dı ş ı hı zlandı m ve deli gibi iç ine boş almaya baş ladı m. Yaklaş ı k bir dakika kesik kesik iç ine aktı m. Kan ter iç inde kalmı ş tı m. Sikim iç inde kü ç ü lü nce ç ı kardı m. Dö llerim Ayş e ablanı n amı ndan kalç aları na doğ ru akmaya baş ladı . Bir sü re daha kendisini seyrettikten sonra taş an dö lleri peç eteyle temizledim ve kü lotuyla eş ofmanı nı ç ektim. Salona gittiğ imde mü thiş bir piş manlı ğ a kapı lmı ş tı m. Ancak bir sü re sonra tek yanlı olmadı ğ ı konusunda kendimi ikna ettim ve uyudum. Ertesi sabah uyandı ğ ı mda Ayş e abla iş e gitmiş ti. Kirli ç amaş ı r sepetine baktı ğ ı mda gece giydiğ i kü lotu ı slak bir ş ekilde duruyordu. Sanı rı m durumu anlamı ş tı . Sonra ne mi oldu? Ben bir sü re gö rü nmedim. İ lk karş ı laş mamı zda ise hiç bir ş ey olmamı ş gibi davrandı k. Ben de bir daha bö yle bir ş eye kalkı ş madı m.

7 yorum:

 1. Yanıtlar
  1. 05374667155 SLM İSMİM MEHMET UZMAN JİGOLOYUM İSTANBUL İCİ ELİT OLGUN BAYANLAR MASAJ SEX KONUSUNDA UZMANIM EVIM VE ARABAM VAR ISTENIRSE ADRESTEN ALIP ADRESESINIZE BIRAKIRIM ERKEN BOSALMA SORUNUM YOKTUR GIZLILIK PRENSIBIMDIR BENDE SECIYIMDIR NOT;GURUP ISTEYENLER GAYLAR VE DENGESIZLER ARAMASIN

   Sil
 2. Slm bayanlar. Ben 33 yasinda bekar erkegim. atesli azgin amcigi sulanmis sikismek isteyen doyumsuz bi bayan arkadas ariyorum yas ve medeni hal sorun degil ozele acik 0543 387 49 11

  YanıtlaSil
 3. istanbulda ful aktif erkek arıyorum mesaj bekliyorum 05453676612

  YanıtlaSil
 4. MERHABA BEN POYRAZ TOLGA ANKARA CANKAYA TURİZİMCİYİM YAŞ 38 BOY 170 KİLO 80 PENİS 20 SANTİM KALIN DAMARLİ COOK COOK GEC BOSALAN DOYUMSUZ BİRİYİM VUCUDUM KILSIZ BEYAZ ANKARADA TEK GECELİK SEKS YAPMAK ISTEYEN EVLİ CİFTLER EVLİ BAYANLAR YAŞLI OLGUN GENC BAKİRE BAYANLAR GIZLILIK GÜVEN SAYGI MEDENIYET ANLAYIS TEMIZLIK TİTİZLİK DURUSTLUK MEZARA KADAR SIRDASLIK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK ÖNEMLİ BU KURALLARA UYGUNSAN ARA YOKSA ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE ARAMA BIRDE ARAYIP SONRA YANLIS ARAMISIM KUSURA BAKMAYIN DIYEN GERIZEKALILAR MALLAR ODUNLAR KAZMALAR ÖKÜZLER VE TELI CALTIRIP TELINI ACMAYAN TELEFON SAPIKLARI TUTKAL YAPISIK INSANLAR ARAMASIN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN LÜTFEN ANKARA ANKARALI BAYANLAR WAHATSAP VİBER LINE VAR OZELEDE AÇIK SAYGILARIMA 05373215942 05373215942.

  YanıtlaSil
 5. MERHABALAR BEN POYRAZ TOLGA ANKARA CANKAYA TURİZİMCİYİM YAŞ 38 BOY 170 KİLO 80 PENİS 20 SANTİM KALIN DAMARLİ COOK COOK COOK GEC BOSALAN DOYUMSUZ BİRİYİM VUCUDUM KILSIZ BEYAZ ANAL SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR AİLE İÇİ SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR ANNE KIZI AYNI ANDA SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR ABLA BACI AYNI ANDA SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR KOCASININ GOZUNUN ÖNÜNDE SİKİLMESİNİ İZLEMEK İSTEYEN BAYANLAR ESININ GÖZUNUN ÖNÜNDE SİKÏLMESINİ ÏZLEMEK ISTEYEN BEYLER ESINI KENDISINI AYNI ANDA SIKTIRMEK ISTEYEN BEYLER HAMİLE KALMAK İSTEYEN BAYANLAR KENDI EVİNDE MASAJ YAPTIRMAK İSTEYEN BAYANLAR HAYALİNDEKİ BÜTÜN SEKS TÜRLERİNİ SINIRLAR KOYMADAN BENİMLE ÖZGÜRCE DOYASIYA FANTAZININ KIRALINI SEKSIN SON NOKTASINI YAŞAMAK ISTEYEN ARZULU BAYANLAR 2 ERKEK TARAFINDAN AYNI ANDA SIKILMEK ISTEYEN BAYANLAR 50 60 YAŞ ARASI BAYANLAR HERŞEY SELBES SINIRSIZ KESİNLİKLE KOL GİBİ KALIN DAMARLI PENİSİMİ BOGAZINA KADAR SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA BANA SAKSO CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE BENİ AGZINA BOMBA GİBİ BEMBEYAZ SÜT RENGI DÖLÜMÜ AGZINA SURATINA PATLATMAK İSTEYEN BAYANLAR TEK GECELİK SEKS YAPMAK ISTEYEN EVLİ CİFTLER EVLİ BAYANLAR YAŞLI OLGUN GENC BAKİRE BAYANLAR GOT DELİGİNİ SİKTİRMEK İSTEYEN BAKİRE KIZLAR AM YALATMAK GÖT DELIGINI YALATMAK AMININ İCİNE GÖT DELİGİNİN İÇİNE DIL MASAJI YAPTIRMAK İSTEYEN BAYANLAR AMININ İCİNİ GOT DELIGININ İCİNİ BANA KOPEKLER GİBİ YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA AGZIMA BOSALMAK AGZIMA AKITMAK SURATIMA İSEMEK İSTEYEN ARZULU BAYANLAR KOL GİBİ KALIN DAMARLI PENİSİMİ HER YERINE SOKMAK ISTEYEN MEMUR ÖĞRETMEN HEMŞİRE DOKTOR MIMAR AVUKAT IS KADINI EV KADINI BAYANLAR FAZ GECMEDIGIM KURALLARIM GIZLILIK GÜVEN SAYGI MEDENIYET ANLAYIS TEMIZLIK TİTİZLİK DURUSTLUK MEZARA KADAR SIRDASLIK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK ÖNEMLİ ARA ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE PISMAN OLMAYACAKSIN BUNDAN KESİNLİKLE ADIN GIBI EMIN OL YETERKI INSAN INSAN OLSUN MERHAMETLI VICDANLI OLSUN GUVENILIR OLSUN GIZLILIK GÜVEN SAYGI MEDENIYET ANLAYIS TEMIZLIK TİTİZLİK DURUSTLUK MEZARA KADAR SIRDASLIK OLSUN 24 SAAT ARAYA BILIRSINIZ DENGESİZ TUTARSIZ KARARSIZ NE ISTEDIGINI BILMEYEN PISKOLOJISI BOZUK OLAN ARIZA BAYANLAR ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE ARAMASIN LÜTFEN ANKARALI BAYANLAR ARASIN ARA INSAN GİBİ MEDENI BIRSEKILDE ÖZGÜRCE KONUSALIM 👍 👍 👍 👍 👍 👍 NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT SEKS SONRASI KIMSE KIMSEYI TANIMIYACAK RAHATSIZ ETMEYECEK ARAMAYACAK ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE BU KURALLARA UYGUNSAN ARA YOKSA ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE ARAMA BIRDE ARAYIP SONRA YANLIS ARAMISIM KUSURA BAKMAYIN DIYEN GERIZEKALILAR MALLAR ODUNLAR KAZMALAR ÖKÜZLER VE TELI CALTIRIP TELINI ACMAYAN TELEFON SAPIKLARI TUTKAL YAPISIK INSANLAR ABAZALAR UZAK DURSUNLAR ARAMASINLAR ANKARA DISI HIC ARAMASIN LÜTFEN ANKARALI BAYANLAR ARASIN ARACIM VAR EVIM MUSAIT ÖNCE ARA KONUSALIM KAFAMIZ UYARSA GORUSURUZ UYMAZSA HERKES YOLUNA GIDER TEKRAR SAYGI VE HURMETLERIMI ARZ EDERİM ANKARALI KENDINE ÖZ GUVENI OLAN BAYANLARI BEKLIYORUM ARA KONUS ANLA DINLE BENCE NE KAYBEDERSIN YASA GÖR DIYORUM KORKMA KAPINA GELİP YATMAM ZATEN SECICIYIM HOSUMA GIDERSEN DIYORUM ANKARA LÜTFEN WAHATSAP VİBER LİNE VAR 05373215942 05373215942

  YanıtlaSil
 6. MERHABALAR BEN POYRAZ TOLGA ANKARA CANKAYA TURİZİMCİYİM YAŞ 38 BOY 170 KİLO 80 PENİS 20 SANTİM KALIN DAMARLİ COOK COOK COOK GEC BOSALAN DOYUMSUZ BİRİYİM VUCUDUM KILSIZ BEYAZ ANAL SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR AİLE İÇİ SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR ANNE KIZI AYNI ANDA SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR ABLA BACI AYNI ANDA SEKS YAPMAK ISTEYEN BAYANLAR KOCASININ GOZUNUN ÖNÜNDE SİKİLMESİNİ İZLEMEK İSTEYEN BAYANLAR ESININ GÖZUNUN ÖNÜNDE SİKÏLMESINİ ÏZLEMEK ISTEYEN BEYLER ESINI KENDISINI AYNI ANDA SIKTIRMEK ISTEYEN BEYLER HAMİLE KALMAK İSTEYEN BAYANLAR KENDI EVİNDE MASAJ YAPTIRMAK İSTEYEN BAYANLAR HAYALİNDEKİ BÜTÜN SEKS TÜRLERİNİ SINIRLAR KOYMADAN BENİMLE ÖZGÜRCE DOYASIYA FANTAZININ KIRALINI SEKSIN SON NOKTASINI YAŞAMAK ISTEYEN ARZULU BAYANLAR 2 ERKEK TARAFINDAN AYNI ANDA SIKILMEK ISTEYEN BAYANLAR 50 60 YAŞ ARASI BAYANLAR HERŞEY SELBES SINIRSIZ KESİNLİKLE KOL GİBİ KALIN DAMARLI PENİSİMİ BOGAZINA KADAR SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA SOKA BANA SAKSO CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE CEKE BENİ AGZINA BOMBA GİBİ BEMBEYAZ SÜT RENGI DÖLÜMÜ AGZINA SURATINA PATLATMAK İSTEYEN BAYANLAR TEK GECELİK SEKS YAPMAK ISTEYEN EVLİ CİFTLER EVLİ BAYANLAR YAŞLI OLGUN GENC BAKİRE BAYANLAR GOT DELİGİNİ SİKTİRMEK İSTEYEN BAKİRE KIZLAR AM YALATMAK GÖT DELIGINI YALATMAK AMININ İCİNE GÖT DELİGİNİN İÇİNE DIL MASAJI YAPTIRMAK İSTEYEN BAYANLAR AMININ İCİNİ GOT DELIGININ İCİNİ BANA KOPEKLER GİBİ YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA YALATA AGZIMA BOSALMAK AGZIMA AKITMAK SURATIMA İSEMEK İSTEYEN ARZULU BAYANLAR KOL GİBİ KALIN DAMARLI PENİSİMİ HER YERINE SOKMAK ISTEYEN MEMUR ÖĞRETMEN HEMŞİRE DOKTOR MIMAR AVUKAT IS KADINI EV KADINI BAYANLAR FAZ GECMEDIGIM KURALLARIM GIZLILIK GÜVEN SAYGI MEDENIYET ANLAYIS TEMIZLIK TİTİZLİK DURUSTLUK MEZARA KADAR SIRDASLIK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK COOOOK ÖNEMLİ ARA ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE PISMAN OLMAYACAKSIN BUNDAN KESİNLİKLE ADIN GIBI EMIN OL YETERKI INSAN INSAN OLSUN MERHAMETLI VICDANLI OLSUN GUVENILIR OLSUN GIZLILIK GÜVEN SAYGI MEDENIYET ANLAYIS TEMIZLIK TİTİZLİK DURUSTLUK MEZARA KADAR SIRDASLIK OLSUN 24 SAAT ARAYA BILIRSINIZ DENGESİZ TUTARSIZ KARARSIZ NE ISTEDIGINI BILMEYEN PISKOLOJISI BOZUK OLAN ARIZA BAYANLAR ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE ARAMASIN LÜTFEN ANKARALI BAYANLAR ARASIN ARA INSAN GİBİ MEDENI BIRSEKILDE ÖZGÜRCE KONUSALIM 👍 👍 👍 👍 👍 👍 NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOT SEKS SONRASI KIMSE KIMSEYI TANIMIYACAK RAHATSIZ ETMEYECEK ARAMAYACAK ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE BU KURALLARA UYGUNSAN ARA YOKSA ASLA ASLA ASLA KESİNLİKLE ARAMA BIRDE ARAYIP SONRA YANLIS ARAMISIM KUSURA BAKMAYIN DIYEN GERIZEKALILAR MALLAR ODUNLAR KAZMALAR ÖKÜZLER VE TELI CALTIRIP TELINI ACMAYAN TELEFON SAPIKLARI TUTKAL YAPISIK INSANLAR ABAZALAR UZAK DURSUNLAR ARAMASINLAR ANKARA DISI HIC ARAMASIN LÜTFEN ANKARALI BAYANLAR ARASIN ARACIM VAR EVIM MUSAIT ÖNCE ARA KONUSALIM KAFAMIZ UYARSA GORUSURUZ UYMAZSA HERKES YOLUNA GIDER TEKRAR SAYGI VE HURMETLERIMI ARZ EDERİM ANKARALI KENDINE ÖZ GUVENI OLAN BAYANLARI BEKLIYORUM ARA KONUS ANLA DINLE BENCE NE KAYBEDERSIN YASA GÖR DIYORUM KORKMA KAPINA GELİP YATMAM ZATEN SECICIYIM HOSUMA GIDERSEN DIYORUM ANKARA LÜTFEN WAHATSAP VİBER LİNE VAR 05373215942 05373215942

  YanıtlaSil